Általános szerződési feltételek • Fitpuli

Általános szerződési feltételek

Név: FitPuli Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 9026 Győr, Katód utca 6. I/3.
Cégjegyzékszám: Cg. 08-09-029303
Adószám: 26103639-2-08
Képviseli: Dr. Oláh Dániel ügyvezető
Telefonszám: +36 30 369 2906
E-mail cím: [email protected]
NAIH nyilvántartási szám: NAIH-141195/2018.

1.1. Hatály, definíciók

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF” vagy „Általános Szerződési Feltételek”) hatálya a FitPuli Korlátolt Felelősségű Társaság és a fogyasztók által megkötött Felhasználási Szerződésekre terjed ki. Amennyiben a jelen ÁSZF rendelkezései és az egyes Felhasználási Szerződések rendelkezései között eltérés áll fenn, úgy az egyes Felhasználási Szerződések rendelkezései az irányadók.

A jelen ÁSZF-ben nagybetűvel meghatározott kifejezések eltérő rendelkezés hiányában az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak.

Felhasználási Szerződés:
– FitPuli alkalmazás felhasználói szerződés a Szerződéses Partner ügyfelei és alkalmazottai részére,
– FitPuli alkalmazás felhasználói szerződés a Szerződéses Partner korábbi ügyfelei és alkalmazottai részére

Szerződéses Partner: A FitPuli Kft-vel a Szolgáltatás igénybevétele céljából szerződéses jogviszonyban álló jogi személy

FitPuli vagy Társaság: FitPuli Korlátolt Felelősségű Társaság

Szolgáltatás: Az Ügyfél egészségi állapotának nyomon követését, megőrzését, javítását, fenntartásának előmozdítását célzó szoftver alapú szolgáltatás, mely az alábbi ügyféladatokat rögzíti, tárolja és továbbítja a FitPuli részére, és amelynek szoftvere letölthető az Apple AppStore és Google Play szoftveráruházakból.

Díjtáblázat: A Felhasználási Szerződés részét képező, a FitPuli által elektronikus úton az Ügyfél részére közvetlenül megküldött tájékoztató, amely a Felhasználási Szerződés megkötése esetén tartalmazza a Szolgáltatás ellenében fizetendő szolgáltatási díjak mértékét, A Díjtáblázat nem válik a Felhasználási Szerződés részévé arra az időtartamra, amelyre a szolgáltatási díjak megfizetését az Ügyfél helyett más harmadik személy külön megállapodás alapján teljes mértékben átvállalja.

Szolgáltatási Díj: a Felhasználási Szerződés megkötése esetén az Ügyfél által a FitPuli-nak a Szolgáltatásért a Díjtáblázat alapján fizetendő összeg, kivéve, ha annak megfizetését más harmadik fél átvállalta.

Ügyfél: a FitPuli-val Felhasználási Szerződést kötő cselekvőképes természetes személy

Adatvédelmi nyilatkozat: az Ügyfél személyes adatinak kezeléséről szóló részletes tájékoztató és adatkezelési felhatalmazás, melyet az Ügyfél köteles elfogadni a szerződéskötéssel egyidejűleg.

2. A Felhasználási Szerződés megkötését megelőző tájékoztatás

2.1. Jelen ÁSZF és az Adatvédelmi nyilatkozat, valamint a Felhasználási Szerződés és egyéni, folytatólagos előfizetés esetén a Díjtáblázat a Felhasználási Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi, a FitPuli és az Ügyfél között létrejött Felhasználási Szerződés általános szerződési feltételeit tartalmazza.

2.2. A megelőző tájékoztatás során a FitPuli egyértelmű általános tájékoztatást nyújt a Szolgáltatás jellegéről, igénybevételének folyamatáról a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező Felhasználási Útmutatóban foglaltak alapján, továbbá a fogyasztói jogvita rendezésének lehetséges módozatairól.

3. A Felhasználási Szerződés létrejötte, hatálybalépése és időtartama

3.1. A Felhasználási Szerződés elektronikus úton jön létre az Apple AppStore / Google Play áruházból letölthető FitPuli alkalmazáson keresztül, az abban való regisztráció útján.

3.2. Felhasználási Szerződés hatályba lépése az a nap, amikor az Ügyfél a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával e Felhasználási szerződést megköti a FitPuli-val és az Ügyfél, vagy helyette harmadik személy megfizette, a Szolgáltatási díjat.

3.3. A Felhasználási Szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:82. §-a alapján, azt a FitPuli rögzíti, valamint azt az Ügyfél számára az Ügyfél FitPuli felhasználói fiókján keresztül elérhető teszi.

3.4. A Felhasználási Szerződés nyelve a magyar nyelv, azzal, hogy a FitPuli a szerződéses dokumentumok angol, német és egyéb nyelvű fordítását is közzéteszi, azonban a magyar és az angol verzió közötti eltérés esetén a magyar nyelvű változat tartalma irányadó a Felek jogviszonyára

3.5. Az Ügyfélnek a regisztráció során a Szolgáltatás megrendelésének véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az általa bevitt adatok módosítására a Profil menüben a személyes adatok szerkesztése menüpont alatt.

3.6. Amennyiben az Ügyfél a regisztráció során mégis adatbeviteli hibát észlel az [email protected] e-mail címen kérheti az adatbeviteli hibák azonosítását és javítását., illetve azokat az Ügyfél az applikációban

3.7. A Felhasználási Szerződés határozott, 1 éves időtartamra jön létre. Amennyiben az Ügyfél a Felhasználási Szerződés megkötését követő 1 éven túl is igénybe kívánja venni a Szolgáltatást, úgy nem szükséges újból regisztrálnia, azonban ennek tényéről kifejezetten, elektronikus úton szükséges nyilatkoznia, illetve az éves Szolgáltatási Díjat ismételten meg kell fizetnie a FitPuli részére a tájékoztatásban foglalt formában, módon és határidőben.

3.8. A 3.7. pont szerinti esetben az abban foglalt nyilatkozat megtételével, illetve az éves Szolgáltatási Díj ismételt megfizetésével a Felhasználási Szerződés további egy évvel meghosszabbodik azzal, hogy arra a meghosszabbítás időpontjában hatályos ÁSZF és Díjtáblázat rendelkezések az alkalmazandók.

3.9. Amennyiben a Szolgáltatási Díjat a Szerződéses Partner fizeti meg az Ügyfél helyett, és az Ügyfél a szerződés megkötését követő 1 év lejártát követően is igénybe kívánja venni a Szolgáltatást, akkor – amennyiben a Szerződéses Partner a továbbiakban nem finanszírozza az Ügyfél részére a FitPuli által nyújtott Szolgáltatást – az Ügyfél az éves, Díjtáblázat szerinti Szolgáltatási Díjat köteles megfizetni. A Szerződéses Partner a FitPuli fentiekben említett, 1 éven túli együttműködése esetén azonban az Ügyfél kifejezetten erre irányuló írásbeli nyilatkozatával a Felhasználási Szerződés automatikusan, újabb egy évvel meghosszabbodik. E jogviszony alapján a szerződés felmondását illetően a 6. pontban meghatározott rendelkezések irányadók. Ezen, 3.8. pont szerinti esetekben ismételt Ügyfél-regisztráció szintén nem szükséges.

4. A Szerződéses Dokumentumok részleges érvénytelensége és módosítása

4.1. Ha a Szerződéses Dokumentumok, jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Nyilatkozat, valamint a 3.7. pont és a 3.9. szerinti nyilatkozatok egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen lenne, úgy ez nem érinti azok többi részének érvényességét, kivéve, ha azok az érvénytelen rész nélkül nem teljesíthetők.

4.2. A FitPuli nem jogosult a Szerződéses Dokumentumokat és a jelen ÁSZF-t egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani. A Díjtáblázatban meghatározott Szolgáltatási Díj az Ügyféllel megkötött szerződés időtartama alatt nem változik.

4.3. A FitPuli fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-t bármikor módosítsa. Amennyiben FitPuli módosítja az ÁSZF-t, minden esetben az ÁSZF módosított változata kerül az applikációban és a FitPuli weboldalán megjelenítésre, a korábbi verziók a honlap nyitó oldalán elérhetők, az applikációban csak a hatályos ÁSZF érhető el.

5. Együttműködés, tájékoztatás és felelősség

5.1. A FitPuli mindenkor az Ügyfél által igazolható módon közölt e-mail címre küldi értesítéseit és leveleit.

5.2. A regisztráció során az Ügyfél által közölt adatoknak valósnak és pontosnak kell lenniük. Minden olyan esetben, ha változás történik az Ügyfél megadott adataiban, a Szolgáltatás akadálymentes igénybevétele érdekében az Ügyfél köteles ezeket a Profil menüpontban módosítani és gondoskodni arról, hogy ezek az adatok a Felhasználási Szerződés teljes ideje alatt valósak és pontosak maradjanak – ennek elmulasztása esetén az ebből eredő valamennyi kárért kizárólag az Ügyfél felel.

5.3. Az Ügyfél nem adhatja ki magát más személynek, és nem regisztrálhat más személyek neve és/vagy egyéb személyes adatai alatt. A FitPuli ezúton kizárja az ilyen hamis regisztrációkból eredő bármilyen követelésért való felelősségét, és az ilyen regisztráció által harmadik személyeknek okozott mindenfajta kárért kizárólag az Ügyfél felel.

5.4. Az Ügyfél kizárólag saját célra jogosult használni a FitPuli szolgáltatást, annak használatát semmilyen formában és módon nem engedheti át más harmadik személynek, e kötelezettség megszegése szerződésszegésnek minősül, és ebből eredő minden kárért kizárólag az Ügyfél felel.

5.5. Az Ügyfél olyan mértékben tudja használni a FitPuli szolgáltatásait, amilyen mértékeben a FitPuli alkalmazásban feltüntethető adatokat megadta, így a FitPuli csak olyan mértékben tud az Ügyfél egészségi állapotáról visszajelzést adni, az adatokat kielemezni, amilyen mértékben az Ügyfél adatszolgáltatása azt – lehetőségekhez képest – lehetővé teszi. A FitPuli kizárja a felelősségét minden olyan információ nyújtás elmaradásáért, amelyet az Ügyfél megfelelő adatszolgáltatásának hiánya okozott.

5.6. A FitPuli-nak nem áll módjában, így nem is fogja vizsgálni a regisztráció során, illetve a Szolgáltatás igénybevételével összefüggésben, hogy a közölt adatok valósak és helyesek. A közölt adatok valóságáért és helyességéért kizárólag az Ügyfél felel.

5.7. Az Ügyfél köteles tartózkodni attól, hogy megkíséreljen jogosulatlanul behatolni a FitPuli weboldalra, annak szervereire és hálózataiba, vagy egyéb más számítógépes rendszerbe vagy hálózatba, amely az applikációhoz vagy a weboldalhoz kapcsolódik. Ugyancsak köteles tartózkodni a Szolgáltatás bármilyen formában és módon való jogellenes felhasználásáról és a FitPuli szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogainak bármilyen formában és módon való megsértésétől.

5.8. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a FitPuli felhasználói fiók installálásához, aktiválásához, valamint azok teljes körű használatához elektronikai eszközök (okostelefon, opcionálisan okoskarkötő) szükségesek megfelelő operációs rendszerekkel, amelyek rendelkezésre állásáról az Ügyfélnek magának kell gondoskodnia.

5.9. A FitPuli nem felel a Szolgáltatás igénybevétele során felmerülő olyan hibákért, amelyeket a megfelelő elektronikai eszközök hiánya, vagy azok nem megfelelő használata, illetve esetlegesen a Szolgáltatás – jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező – Felhasználási Útmutatóval ellentétes használata okoz, avagy az Apple AppStore vagy a Google Play szoftveráruházak hibái vagy hiányosságai okoznak.

5.10. Különösen nem felel a FitPuli az olyan, az Ügyfélnek vagy harmadik személynek okozott kárért, amely az 5.6. pontban említett elektronikai eszközök nem megfelelő használatából vagy hiányából, illetve esetlegesen a Szolgáltatás – jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező – Felhasználási Útmutatóval ellentétes -használatából ered.

5.11. A fentiekkel összhangban a FitPuli jogosult a Felhasználási Szerződést megszüntetni, amennyiben az Ügyfél a Felhasználási Szerződést megszegi, így különösen, de nem kizárólagosan abban az esetben, ha a FitPuli alkalmazást az Ügyfél bármely más harmadik személynek átengedi, ahhoz másnak hozzáférést biztosít, továbbá a FitPuli alkalmazást, illetve esetlegesen az okoskarkötőt nem a Felhasználási Útmutató rendelkezései szerint vagy nem rendeltetésszerűen használja, vagy bármely jogszabályi rendelkezést megszeg, illetve a FitPulihoz kötött bármilyen szellemi alkotást jogellenesen felhasznál. Az Ügyfél kizárólag saját személyes célra jogosult a FitPuli alkalmazás használatára és kizárólag az előfizetés időtartamára. Bármilyen más módon történő felhasználás, másolás, átdolgozás, többszörözés súlyos szerződésszegésnek minősül és a FitPuli azonnali hatályú felmondási jogát vonja maga után.

5.12. A FitPuli nem felel a Szolgáltatás használata során felmerülő vis major folytán bekövetkező üzemzavarért.

5.13. A Szolgáltatás jellegéből adódóan a FitPuli nem felel az Ügyfél egészségi állapotáért, annak esetleges romlásáért. A Szolgáltatás mindössze az Ügyfél egészségügyi állapotának nyomon követését szolgálja, melynek segítségével a Szolgáltatás megfelelő használatának eredményeként az Ügyfél olyan információk birtokába juthat az egészségi állapotát illetően, melyek iránymutatásul szolgálhatnak az egészség megőrzéséhez és javításához. A FitPuli nem felel továbbá az eszközök pontatlanságából eredő adathibákért és a valóságtól eltérő adatokért, és kifejezetten tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy a Szolgáltatás használata nem helyettesíti és nem váltja ki a megfelelő orvosi vizsgálatok elvégzését, azok rendszeres elvégzését a FitPuli kifejezetten javasolja. Az ezek elmulasztásából eredő bármely következményért a FitPuli a felelősségét kizárja.

5.14. Az ügyfél meghatalmazza a Felhasználási Szerződés megkötése során a FitPuli-t, hogy a megadott mobil telefonszámra küldhet személyre szabott, a Szolgáltatás tényéről, összegéről pontos információkat SMS-ben, automatikus hangüzenet formájában (IVR/AWM). Továbbá az ügyfél szintén meghatalmazza a FitPuli-t, hogy a fenti adatszolgáltatást személyre szabott e-mail formájában is megtegye a regisztrációkor megadott címen.

6. Elállás, felmondás

6.1. Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a FitPuli a Szolgáltatás nyújtását a Felhasználási szerződés hatályba lépésével egyidejűleg megkezdje.

6.2. A 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 29.§ (1) bekezdés m) pontja értelmében, a fenti, 6.1. ponttal összhangban az Ügyfelet nem illeti meg a Kormányrendelet 20.§ szerinti tizennégy napos elállási jog.

6.3. A FitPuli jogosult azonnali hatállyal felmondani a Felhasználási szerződést az alábbi esetekben:
– Az Ügyfél nem rendeltetésszerűen használja a Szolgáltatást, különösen, de nem kizárólagosan abban az esetben, ha az Ügyfél nem a saját nevével, adataival regisztrál, nem (csak saját célra használja a Szolgáltatást vagy megkísérel jogosulatlanul behatolni a FitPuli weboldalra, annak szervereire és hálózataiba, vagy egyéb más számítógépes rendszerbe vagy hálózatba, amely a weboldalhoz kapcsolódik.
– Az Ügyfél a FitPulihoz kötött bármilyen szellemi alkotást jogellenesen felhasznál.

6.4. Az Ügyfél jogosult azonnali hatállyal felmondani a Felhasználási Szerződést az alábbi esetekben:
– Amennyiben a FitPuli–nak felróható okból az Ügyfél személyes adatai bármilyen formában és módon jogellenesen felhasználásra kerülnek.
– Amennyiben a Szolgáltatást az Ügyfél a FitPuli-nak felróható okból huzamosabb ideig nem tudja használni.

7. Kellékszavatosság

A Szolgáltatás esetleges szoftverhibája esetében az Ügyfelet a kicserélés (újra letöltés) joga illeti meg azzal, hogy a szoftverhiba kijavítási időtartamáról a FitPuli az Ügyfelet haladéktalanul elektronikus úton tájékoztatja. Amennyiben a szoftverhiba a tájékoztatásban megjelölt kijavítási határidőt követően a kijavított/kicserélt (újra letöltött) szoftverben is fennáll, úgy az Ügyfél választhatja az előfizetői díj visszatérítését vagy az ismételt kicserélést, hiba felismerésétől számított 14 napon belül. A díjvisszatérítés az Ügyfelet csak abban az esetben illeti meg, ha a díjat maga az Ügyfél fizette meg közvetlenül a FitPuli részére. Kellék-, illetve termékszavatossági igény esetében az igényérvényesítés haladéktalanul, panasz útján kell, hogy történjen.

8. A Díjfizetés

8.1. Az Díjtáblázat szerinti Szolgáltatási Díjat egy alakalommal egy összegben a Felhasználási Szerződés megkötésével egyidejűleg kötelező megfizetni a FitPuli részére online átutalni vagy megfizetni a 11600006-00000000-79987941 sz. bankszámlaszámra.

8.2. A Szolgáltatási Díj tartalmazza az egy éves szolgáltatás teljes ellenérétkét, így magában foglalja a Szolgáltatás minden költségét. az előfizetési díjon túlmenően az Ügyfelet további költség-, ill. díjfizetési kötelezettség nem terheli.

8.3. A díjfizetési kötelezettséget az Ügyfél a szerződés megkötésével egyidejűleg köteles teljesíteni azzal, hogy a fizetéssel egyidejűleg az előfizetés aktiválódik.

8.4. A Szolgáltatás nyújtásának feltétele a Szolgáltatási Díj FitPuli bankszámláján történő megérkezése.

8.5. Amennyiben a Szerződéses Partner az Ügyfél helyett a Szolgáltatási Díjat megfizeti, úgy az Ügyfelet nem terheli Szolgáltatási Díj-fizetési kötelezettség, így a fenti, 6.1.-6.3. pontban foglaltak nem alkalmazandók.

9. Értesítések

9.1. A Felhasználási Szerződések szerinti vagy azokkal kapcsolatos minden értesítést vagy más közlést elektronikus úton, e-mail formájában vagy az Ügyfél erre irányuló kifejezett kérése alapján postai úton kell megtenni. Utóbbi esetben a Társaságnak írásban és tértivevényes levél formájában kell a Szerződéses Dokumentumok szerinti, vagy azokkal kapcsolatos, minden értesítést vagy más közlést megtenni.

10. Kézbesítés

Bármely, a Szerződéses Dokumentumok szerinti vagy azokkal kapcsolatos értesítést vagy dokumentumot kézbesítettnek kell tekinteni:
a) elektronikus úton (e-mailben) történő kommunikáció esetén 24 (huszonnégy) órával az e-mail elküldését követően, ha a címzett e-mail címéről sikertelen kézbesítésről szóló hibaüzenet nem érkezik vissza a FitPuli vagy az Ügyfél részére;
b) postai úton, levélben történő értesítés esetén, a belföldi feladás igazolt időpontjától számított 5 munkanapon.

A postai úton megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az „nem kereste” vagy „címzett ismeretlen” jelzéssel érkezett vissza), az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

11. Vegyes rendelkezések

11.1. Az Ügyfél az adatait az ügyfélprofil létrehozása során adja át a FitPulinak. Az Ügyfél az ügyfélprofil létrehozásával és a Felhasználási Szerződés megkötésével, valamint az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, az Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározottak szerint. A FitPuli az Ügyfél által megadott adatokat többek közt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: „Info tv.”), az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”), valamint az egészségügyi adatokról szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglaltak szerint kezeli. A személyes adatok kezelésének célja többek közt az Ügyfél egészségének megőrzése, javítása, fenntartásának előmozdítása, valamint az Ügyfél egészségi állapotának nyomon követése az előfizetés időtartamában. A FitPuli a Felhasználási szerződés megkötését megelőzően, az adatok felvételével egyidejűleg tájékoztatást ad a személyes adatok kezeléséről.

11.2. A Felhasználási Szerződéssel, valamint a FitPuli szolgáltatásával kapcsolatban felmerült kérdésével, panaszával az Ügyfél jogosult a FitPulit az [email protected] e-mail címen felkeresni.

11.3. A Felhasználási Szerződéssel, valamint a FitPuli szolgáltatásával kapcsolatban felmerült panaszok írásban az alábbi módokon nyújthatók be:

a) Telefonon a +36 30 369 2906 számon;
b) postai úton a Társaság postacímére (9024 Győr, Katód utca 6. 1/3.) megküldve;
c) elektronikus levélben az [email protected] email címre megküldve.

Az Ügyfél panaszát a FitPuli kivizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról és intézkedéseiről (indokolással ellátva) írásban tájékoztatja az Ügyfelet a panasz beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül.

Amennyiben az Ügyfél fogyasztói panaszát a FitPuli elutasítja, úgy az Ügyfél jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy az Ügyfél a FitPuli-val közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – az Ügyfél erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Amennyiben az Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Az Ügyfél jogosult továbbá a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezései szerint.

11.4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a FitPuli a Ptk. 6:129. §-a alapján jogosult a Felhasználási Szerződés teljesítésébe közreműködőt bevonni. A FitPuli biztosítja azt, hogy a személyes adatnak minősülő adatok kezelése és feldolgozása a jogszabályoknak és az Ügyfél tájékoztatásának megfelelően történjen.

11.5. A FitPuli-nál nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

Felhasználási Útmutató

I. A FitPuli szolgáltatás ismertetése:

Szolgáltatásunk lelke a FitPuli mobilalkalmazás, melynek használatához jelenleg legalább iOS 10.0, Android 5.0, vagy annál frissebb operációs rendszert futtató mobiletelefon szükséges.

Előny továbbá, ha az Ügyfél rendelkezik olyan okoskarkötővel (fitnesz trackerrel), amely adatot küld az operációs rendszer Apple Health/Google Fit egészségügyi alkalmazásába (ez szinte az összes kereskedelmi forgalomban kapható okoseszközre igaz), illetve, ha az Ügyfél rendelkezik Fitbit eszközzel, azonban az applikáció e nélkül is működőképes.

Automatikusan gyűjtjük az életmódra jellemző adatokat (megtett lépések, megtett emeletek, megtett távolság, aktív percek, napi hangulat, elégetett kalória, testsúly, testmagasság), személyre szabott elemzést és visszajelzést, valamint egyéni motivációs, fejlesztő megoldásokat alkalmazunk a munkavállalói, így magától értetődően az egyéni jóllét elérése érdekében egyaránt.

A FitPuli digitális platformot biztosít az egészségfejlesztéshez úgy vállalati, mint egyéni szinten, folyamatos visszajelzést ad az egészségprogramok hatékonyságáról, és élő kapcsolatot biztosít a munkavállalók, ügyfelek felé, illetve az egyéni felhasználók mindennapjaiban.

Szolgáltatásunk igénybe vehető munkáltatók számára, akik csoport szinten szeretnék biztosítani dolgozóik egészségét, egyénileg – az egészség megőrzésének előmozdítása érdekében, illetve Szerződéses Partner alkalmazottai és ügyfelei számára. Az ÁSZF-ben, illetve annak jelen 1. számú mellékletében Ügyfél alatt minden esetben a cselekvőképes magánszemélyt kell érteni, álljon akár ezen személy valamely – a FitPuli-val szerződéses jogviszonyban álló munkáltató alkalmazásában, vagy legyen akár a FitPuli-val szerződéses jogviszonyban álló Szerződéses Partner alkalmazottja vagy ügyfele.

Szolgáltatásunk igénybevétele érdekében -történjen az akár csoport szinten, akár egyénileg – az Ügyfélnek szükséges Felhasználási Szerződést kötnie, amelynek időtartama egy év, mely időtartam azonban az ÁSZF – ben meghatározott módon meghosszabbítható. A Felhasználási Szerződés megkötésének feltétele az ÁSZF, illetve az Adatvédelmi Nyilatkozat alapos átolvasás utáni elfogadása.

II. A FitPuli szolgáltatás módjának és lépéseinek ismertetése:

1. Amennyiben a leendő Ügyfél mint a Szerződéses Partnerrel megkötött megállapodás alapján arra jogosult terészetes személy igénybe kívánja venni a FitPuli alkalmazást, úgy az Ügyfél a www.FitPuli.hu honlapon az „Ajánlatkérés” gombra kattintva nevének és e-mail-címének megadásával, valamint egy rövid üzenet írásával léphet kapcsolatba a FitPuli-val, mellyel jelzi ezen szándékát.

2. Amennyiben az Ügyfél a Szerződéses Partneren keresztül veszi igénybe a FitPuli szolgáltatást, úgy az 1. pont nem alkalmazandó, a 2. pontban említett e-mail üzenetet a FitPuli azon Ügyfeleknek küldi ki, akik az adott Szerződéses Partner közreműködésével jogosultak igénybe venni a FitPuli szolgáltatásait.

3. Ezt követően a FitPuli e-mail üzenetet küld a leendő Ügyfélnek, melyben leírja a FitPuli szolgáltatás fő jellemzőit, az alkalmazás használatához szükséges további lépéseket, valamint a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében foglalt előzetes tájékoztatást, amely üzenet végén található egy link, melyre kattintva az Ügyfél az előregisztrációs felületre juthat.

4. Az előregisztrációs felületen az Ügyfél megadja a következő adatokat (a munkáltatóra vonatkozó információkat csak azon Ügyfeleknek kötelező megadniuk, akik munkáltatóikon keresztül veszik igénybe a FitPuli Szolgáltatást): 1.e-mail cím 2.keresztnév 3.vezetéknév 4.nem 5.születési dátum 6.munkahely irányítószáma 7.munkahely városa 8.munkahely utcája 9.munkahely házszáma 10.milyen operációs rendszert futtató telefonnal rendelkezik az Ügyfél (iOS, Android)

5. Az előregisztráció befejezéseként az Ügyfél az előregisztrációs felületen található linkre kattintva megnyitja és elolvassa, ezt követően elfogadja a FitPuli Adatvédelmi Nyilatozatát és az Általános Szerződési Feltételeket, majd megnyomja a küldés gombot.

6. A FitPuli az adatok ellenőrzését követően ismételten e-mail üzenetet küld az Ügyfélnek, mellyel megerősíti a regisztráció sikerességét, s melyben leírja a Szolgáltatás igénybevételének következő lépéseit.

7. Ezt követően az Ügyfél a fenti e-mail üzenetben írtak szerint letölti a FitPuli alkalmazást iOS vagy Android eszközére az Apple AppStore-ból vagy az Google Play-ből.

8. A FitPuli alkalmazás megnyitásakor az Ügyfél FitPuli chat-en megadja az e-mail címét, melyre a FitPuli ismét e-mail üzenetet küld a felhasználói fiók aktiválása érdekében, mely e-mailben található linkre kattintva az Ügyfél létrehozhatja a FitPuli jelszavát.

9. Amennyiben a jelszó megadása sikeres, az Ügyfél ismét megnyitja a FitPuli alkalmazást (chat-szoba), ahol ismételten meg kell adnia az e-mail címét, majd a következő adatokat kell megerősítenie ill. megadnia.: 1. név 2. nem 3. születési idő 3. munkavégzés helye 4. munkavégzés típusa (ülőmunka, fizikai munka stb.) 5. testmagasság 6. testsúly

10. Ezt követően az Ügyfél már tudja használni a FitPuli fiókját, melyben az „profil” fülre kattintva megadhat további személyes és egészségügyi adatokat (pl.: otthoni cím, valamint összekapcsolhatja FitPuli fiókját a viselhető kiegészítőinek fiókjával, az automatikus adatátvitel érdekében és a pontosabb adatbevitel céljából. Amennyiben az Ügyfél nem rendelkezik okoskarkötővel, a „profil” menü alsó részén található Apple Health/ Google Fitnesz összekapcsolása gomb megnyomásával tudja engedélyezni az adatok átvételét.

III. A FitPuli alkalmazáson belül az Ügyfél a fentieken a kívül a további menüpontokba belépve tudja igénybe venni a FitPuli szolgáltatásait:

– Dashboard/főoldal – napi, heti összefoglaló 5 db automatikusan mérhető aktivitásáról (munkában töltött idő, utazás, szabadidő, otthon, alvás) – a pontosabb napi ritmus tervezéshez és tudatos életvezetéshez segít, személyes fő cél megjelölése

– Életmód menü – napi aktivitásával kapcsolatos adatok vezetése (lépés, megtett emeletek, aktív percek, alvás, hangulat, testsúly) – napló formájában, grafikusan, napi nézetben.

– Orvosi naplók – vérnyomás, vércukor, pulzus naplózott vezetésére, ezen értékekkel kapcsolatos tanácsadás, információs központ

– Orvosi – látás, hallás szűrővizsgálat – tájékoztató jelleg

– Orvosi – laborlelet értelmező – a legfontosabb orvosi labor paraméterek információs központja (statikus felület)

– Chat – információ átadásra szolgál, a felhasználók oktatása és személyre szabott motivációja szempontjából

– Profil: személyes adatok, valamint az egészséggel kapcsolatos egyéb adatok, mint kórelőzmény, életmód szokások stb.